Speaking Unit 16 Lớp 12 Trang 175

UNIT 16: THE ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS

SPEAKING (NÓI)

Task 1. Theo cặp, các em quan sát tranh gợi ý (10 quốc kì), thảo luận để đoán biết tên và thủ đô của 10 quốc gia thuộc tô chức ASEAN.

Đáp án:

1. Malaysia             5. Indonesia              9. Brunei

Kuala Lumpur       Jakarta Bandar           Seri Begawan

2. The Phil Lippines            6. Thailand

Manila                                 Bangkok

3. Laos                                7. Myanmar

Vientiane                             Rangoon

4. Singapore                       8. Cambodia

Singapore                           Phnom Penh

Task 2. Theo nhóm, đọc các thông tin gợi ý trong bổn ảnh, kết hợp với thông tin ở Task 1, các em hãy nói về vài quốc gia thành viên của ASEAN.

Example.

Malaysia has a total area of 329,785 sq.km. Its capital is Kuala Lumpur. It has a population of 24,014,200. The official languages used in Malaysia are Malay, English and Tamil…

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Reading Unit 16 Lớp 12 Trang 172

 Listening Unit 16 Lớp 12 Trang 178

 Writing Unit 16 Lớp 12 Trang 179

 Language Focus Unit 16 Lớp 12 Trang 181

 

Từ khóa: , ,