Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

BÀI 59: GIẢI BÀI TẬP SỰ ĐIỀU HÒA VÀ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TUYẾN NỘI TIẾT

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

1. Lệnh mục I

Hãy kể tên các tuyến nội tiết chịu ảnh hưởng của các hoocmôn tiết ra từ tuyến yên, tuyến giáp và tuyến trên thận?

Trả lời:

Các tuyến nội tiết không chỉ chịu sự điều khiển của các hoocmôn tuyến yên mà ngược lại, hoạt động của tuyến yên đã được tăng cường hay kìm hãm cũng bị sự chi phối của hoocmôn do các tuyến này tiết ra. Đó là cơ chế tự điều hoà của các tuyến nội tiết nhờ các thông tin ngược.

2. Lệnh mục II

Lượng đường trong máu giữ được tương đối ổn định do đâu?

Trả lời:

Sự phối hợp hoạt động của các tế bào và của đảo tụy trong tuyến tụy khi lượng đường trong máu giảm hay tăng chính là dể giữ cho nồng độ đường trong máu được ổn định.

Khi lượng đường trong máu giảm sau các hoạt động mạnh hoặc đói kéo dài, không chỉ các tế bào của đảo tụy hoạt động tiết gỉucagôn mà còn có sự phối hợp hoạt động của cả 2 tuyến trên thận. Tuyến này tiết cooctizôn để góp phần vào sự chuyển hoá lipit và prôtêin làm tăng đường huyết.

Như vậy, sự điều hoà và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết có tác dụng duy trì tính ổn định của mồi trường bên trong đảm bảo cho các quá trình sinh lí diễn ra bình thường, là nhờ các thông tin ngược (trong cơ chế tự diều hoà).

II. GIẢI ĐÁP CÁC CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CUỐI BÀI

Giải bài tập 1 trang 186 SGK sinh học 8: Trình bày cơ chế hoạt động của tuyến tụy.

Trả lời:

Tuyến tuy là một tuyến pha, vừa tiết dịch tiêu hoá (chức năng ngoại tiết) vừa tiết hoocmôn. Có 2 loại hoocmòn là insulin và glucagòn có tác dụng điều hoà lượng đường trong máu luôn ổn định: insulin làm giảm dường huyết khi dường huyết tăng, glucagôn làm tầng đường huyết khi lượng đường trong máu giảm.

Giải bài tập 2 trang 186 SGK sinh học 8: Nêu rõ mối quan hệ trong hoạt động điêu hoà của tuyến yên đối với các tuyến nội tiết.

Trả lời:

Sự điều hoà hoạt động của tuyến được thực hiện nhờ các thông tin ngược.

Các tuyến nội tiết không chỉ chịu sự điểu khiển của các hoocmôn tuyến yên mà ngược lại hoạt động của tuyến yên đã dược tàng cường hay kìm hãm cũng bị sự chi phối của hoocmôn do các tuyến này tiết ra.

– Não diều khiển và điều hoà hoạt động nội tiết thông qua vùng dưới đồi.

– Vùng dưới đồi tiết ra “yếu tố giải phóng” kích thích tuyến yên hoạt động, từ dó tuyến yên sẽ tiết ra những hoocmôn kích thích sự hoạt động của các tuyến khác mà nó phụ trách. 

Từ khóa: ,