Unit 5: Work and Play (Làm Việc và Giải Trí)

UNIT 5: WORK AND PLAY

LÀM VIỆC VÀ GIẢI TRÍ 

THAM KHẢO ĐÁP ÁN CÁC PHẦN SAU:

 In Class Unit 5 Lớp 7 trang 51 SGK

 It’s Time For Recess Unit 5 Lớp 7 Trang 56 SGK

A. IN CLASS (Ở LỚP)

learn  (v) :                                                học

use  (v) :                                                  sử dụng

computer  (n) :                                         máy tính

computer science (n) :                              khoa điện toán

be interested in + Noun/Gerund (v) :        thích, quan tâm

e. g.: He’s interested in science.             

         (Anh ấy thích khoa học.)

He’s interested in studying math.

(Anh ấy thích học toán.)

experiment  (n)                                    cuộc thí nghiệm

do an experiment (v)                           làm cuộc thí nghiệm

electronics  (n)                                     điện tử

repair  (v)                                            sửa chữa

household  (n)                                    gia đình

household appliances  (n) :                 đồ gia dụng

fix   (y)                                                lắp, cài đặt, sửa

light  (n)                                              bóng đèn (điện)

art club (n)                                         câu lạc bộ hội họa

drawing  (n)                                         môn vẽ, bức họa

famous  (adj.) well-known:        nổi tiếng

unknown (adj.)                         vô danh

best  (adv.) most:                     nhiều nhất

together (adv.)                         chung, cùng nhau

cost  (V)                                    trị giá, tốn

price  (n)                                  giá cả (tiền)

erase  (V)                                 xóa, bôi

pleasure   (n)                             sự / niềm vui thú

essay  (n)                                  bài luận

event  (n)                                  biến cố, sự cố

as well  (adv.) :                         củng/như vậy

such (as)  (pron.) :                    những thứ mà

e.g.: I don’t have many samples but I’ll send you such as I have.

(Tôi không có nhiều hàng mẫu, nhưng tôi sẽ gửi cho anh những thứ mà tôi có.)

discuss   (V)                              thảo luận

equipment  (n)                         trang thiết bị

equip  (v)                                 trang bị

globe  (n)                                 quả địa cầu

atlas (n)                                   tập bản đồ

graph  (n)                                đồ thị, biểu đồ

equation (n)                            phương trình

calculator  (n)                          máy tính

running shoe  (n)                    giày chạy

B. IT’S TIME FOR RECESS (ĐẾN GIỜ GIẢI LAO)

VOCABULARY

recess  (n)                               giờ giải lao, giờ ra chơi chính

bell   (n)                                  chuông

ring (V)                                   rung, reo

excited (adj.)                          hào hứng, phấn khởi

as well as  (adv.)                     cũng như

chat (v)                                   tán gẫu, nói chuyện phiếm

like  (prep.) :                           như, giống

blind  (adj.)                             mù; (n): người mù

blind man’s buff (n.:                trò chơi “bịt mắt bắt dê”

play tag  (v)                             chạy đuổi bắt

marble (n)                               cẩm thạch

play marbles (V)                       chơi bắn bi (đạn)

skip (V)                                    nhảy

rope (n)                                   dây thừng

skip rope (V)                           nhảy dây

indoor (s) (adv/adj.) :              trong nhà

outdoor (s) (adv./adj.) :          ngoài trời

e.g.: He likes indoor sports.

(Anh ấy thích môn thể thao trong nhà)

But his brother likes outdoor games.

(Nhưng anh của anh ấy thích các trò chơi ngoài trời.)

similar  (adj.)                      tương tự

pen pal   (n) pen friend:     bạn tâm thư

take part in  (V)                 join: tham gia

energetic  (adj.)                 hiếu động

whole   (adj.)                    tất cả, toàn thể

practice / practise + V-ing   (v) :       luyện tập

score   (V)                        ghi bàn

goal  (n)                           điểm; khung thành

hoop  (n)                         vòng tròn

shoot  (V)                         ném

portable  (adj.) :                có thể mang theo

CD player (n)                     máy hát dĩa CD

player  (n)                         cầu thủ

earphone   (n)                       ống nghe

at the same time fat (adv.):           đồng thời, cùng

mainly (adv.)                                chủ yếu, nhất là

swap (V) exchange:                       trao đổi

card   (n)                                       thiệp

come in (V) be sold:                      được bán

packet (n)                                     gói nhỏ

e.g.: The pictures of players come in the packets of candy.

(Hình của các cầu thủ được in trên các gói kẹo.)

way of relaxing (n) :                      cách nghỉ ngơi

all over the world  (expr.) :            trên khắp thế giới

Từ khóa: , ,