Read Unit 5 Lớp 8

Read Unit 5 Lớp 8

UNIT 5: STUDY HABITS 

READING (ĐỌC)

Bài dịch:

Nhiều người học ngoại ngữ học từ với nhiều cách khác nhau. Một vài người liệt kê danh sách và ghi nghĩa của từ mới bằng tiêng mẹ đẻ của mình và cố gắng học thuộc lòng. Tuy nhiên, nhiều người khác thì không. Thay vào đó, họ viết một hoặc hai câu thí dụ với mỗi từ mới để nhớ cách dùng từ đúng.

Để nhớ từ tốt hơn, một vài người học viết mỗi từ và cách dùng của nó vào một tờ giấy nhỏ và dán nó ở một chỗ nào dó trong nhà để học bất ki lúc nào.

Nhiều người học ngoại ngữ không cố học thuộc tất cả từ họ gập. Họ thường gạch dưới hay làm nổi chỉ những từ họ muôn học. Điều này giúp họ nhớ những từ quan trọng.

Cũng có nhiều cách học khác nhau cùng một số từ. Chẳng hạn nếu bạn cố học 10 từ trong hai ngày, bạn có thể làm diều đó trong hai cách. Bạn có thể học 5 từ đầu ngày thứ nhất, và sau đó học 5 từ kia ngày kế. Tuy nhiên, vì sự ôn cần thiết, bạn có thể học tất cả 10 từ ngày đầu tiên và ôn chúng ngày hôm sau. Điều này giúp bạn thực hành các từ nhiều lần hơn.

Người học ngoại ngữ nên thử nhiều cách học từ khác nhau dể tỉm ra cách tốt nhất cho chính mình. Các bạn hãy tự hỏi: Tôi nên học từ như thê nào?

1. True or false? Check () the boxes. (Đúng hay sai? Đánh dấu() vào các khung.) 

                                                                                               T                     F

a. All language learners write the meanings of

new words in their mother tongue.                                                                

—> Some language learners write the meanings

of new words in their mother tongue.

b. Some learners write examples of words they

want to learn.                                                                          

c. Every learner tries to learn all new words they

come across.                                                                            

—> Many leaners do not try to learn all new words

they come across.

d. Many learners only learn new words that are important.        

2. Answer the questions. (Trả lời câu hỏi.)

a. No, they don’t learn words in the same way.

b. Because they want to remember how to use the words in the right way.

c. They write each word and its use on a small piece of paper and stick it somewhere so as to learn it at any time.

d. Because they want to learn only important words.

e. Revision is necessary in learning words.

f.  I should try different ways of learning words and find out the best one.

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Getting Started Unit 5 Lớp 8

 Listen and Read Unit 5 Lớp 8

 Speak Unit 5 Lớp 8

 Listen Unit 5 Lớp 8

 Write Unit 5 Lớp 8

 Language Focus Unit 5 Lớp 8

Từ khóa: , ,