Speaking Unit 7 Lớp 11 Trang 83

UNIT 7: WORLD POPULATION

SPEAKING (NÓI)

Task 1. Theo cặp, thảo luận và đánh số theo tầm quan trọng các nguyên nhây gây ra bùng nổ dân số trên thế giới.

cau 1 speaking unit 7 lop 11

Task 2. Theo cặp, thảo luận và lập danh mục những van đề các nước đông dân gặp phải.

GỢI Ý

poor living condition low living standard

not enough / expensive food lack / shortage of schools / hospitals / teachers

cau 2 speaking unit 7 lop 11

Task 3. Theo nhóm, thảo luận và ghi lại những giải pháp cho vấn đề quả tải về dân số.

GỢI Ý

– raise an awareness of the problems of overpopulation living standard.

– implement reward and punishment policies

– use birth control methods

– carry out population education program; family planning program

Task 4. Theo nhóm, tổng kết lại những gì đã thảo luận và được nói trong Task 1, 2 và 3, biến chúng thành một bài văn nói.

cau 4 speaking unit 7 lop 11

Tham khảo đáp án những phần sau:

 Reading Unit 7 Lớp 11 Trang 80

 Listening Unit 7 Lớp 11 Trang 84

 Writing Unit 7 Lớp 11 Trang 86

 Language Focus Unit 7 Lớp 11 Trang 86

 
Từ khóa: , ,