Write Unit 2 Lớp 8

 UNIT 2: MAKING ARRANGEMENTS

WRITE (VIẾT)

1. Read the message. Then fill in the gaps in the passage that follows with the information. (Đọc lời nhắn. Sau đó điền các chỗ trống ở đoạn văn theo sau.)

              Thang Loi Delivery Service

Date :     May 12

Time :    11.50 am

For :       Mr. Ha

Message : Mrs. Lien called about her furniture delivery. She wants you to call her after lunch. Her telephone number is 8 645 141. 

Taken by : Mr. Tam

A customer (1) telephoned / called the Thong Loi Delivery Service on (2) May 12 just before midday. She wanted to (3) speak to Mr Ha but he was out. So Mr. Tam (4) took the message for Mr. Ha. The customer’s name was Mrs. Lien, and she wanted to know about her furniture (6) delivery. She wanted (7) him to call her. She said Mr. Ha could reach her (8) at 8 645 141 after lunch.

2. Now read the passage below. Wiite the telephone message in your exercise book. (Bây giờ hãy đọc doạn văn bên dưới và viết lời nhắn điện thoại vào tập bài tập của em.)

Một khách hàng diện thoại cho Dịch Vụ Giao Hàng Thanh Công vào ngày 16 tháng 6 ngay sau đúng ngọ (12 giờ trưa). Tên của khách hàng là Ông Nam, và ông muốn nói chuyện với Bà Vân. Bà Vân đang họp và không thể trả lời điện thoại. Do đó Ông Toàn nhận lời nhắn. Ông Nam gọi điện thoại về đơn dặt hàng văn phòng phẩm. Ông nói Rà Vân có thể điện thoại cho ông ở số 8 634 082.

             Thanh Cong Delivey Service

Date :          June 16

Time :          after midday

For :            Mrs. Van

Message:     Mr. Nam called about his stationery order. He wanted Mrs.

                   Van to call him back at 8 634 082.

Taken by :   Mr. Toan

3. Read the message form from Fart Write 1. again. Then help Lisa write a message for Nacy using information in the dialogue. (Đọc lại mẫu lời Nhắn ở Phần Viết 1. Sau đó giúp Li sa viết một lời nhắn cho Nancy, sử dụng thông tin ở bài đối thoại.)

Lisa : Chào.

Tom : Chào. Vui lòng cho tỏi nói chuyện với Nancy (?). Đây là Tom.

Lisa : Rất tiếc chị tôi đi ra ngoài. Anh muốn gửi lời nhẩn không?

Tom : Chào Lisa. Chị vui lòng bảo cô ấy tôi sẽ đến đón cô ấy. Chiều nay chúng tôi sẽ chơi quần vợt.

Lisa : Chị ấy biết điều đó không. Tom?

Tom : Vâng cô ấy biết. Hôm qua chúng tôi mua hai cây vợt mới.

Lisa : Mây giờ anh đến?

Tom : Khoảng 1 giờ 30.

Lisa : Được, Tom. Tôi sẽ nói với chị ấy khi chị ấy trớ về. Tạm biệt. 

Tom : Cám ơn cô nhiều, cô Lisa. Tạm biệt. 

THE MESSAGE

Caller :   Tom

For:       Nancy

Message : Tom called and said he would come over to pick Nancy up at about 1.30 this afternoon for playing tennis.

Taken by : Lisa

Tham khảo tiếp đáp án các phần sau:

 Getting Started Unit 2 Lớp 8 Trang 18

 Listen and Read Unit 2 Lớp 8 Trang 19

 Speak Unit 2 Lớp 8 Trang 20

 Listen Unit 2 Lớp 8

 Read Unit 2 Lớp 8

 Language Focus Unit 2 Lớp 8

Từ khóa: , ,