Writing Unit 16 Lớp 10

UNIT 16: HISTORICAL PLACES

WRITING (VIẾT)

Mô tả biểu đồ.

Task 1: Biều đồ cho ở bên phải cung cấp một số thông tin về các lượt du khách từ Mỹ, Pháp và Úc đến Việt Nam trong năm 2001 và 2002. Hãy nghiên cứu biểu đồ và trả lời câu hỏi.

1. The USA.

2. 99,700 French visitors arrived in Viet Nam in 2001.

3. Australia has the smallest numder of visitors to Viet Nam in 2002.

4. No, it isn’t.

5. France has more visitors to Viet Nam in 2002.

6. The number of American visitors to Viet Nam in 2002 increased by 29,497 in comparison with that in 2001.

Task 2: Em hãy viết một đoạn mô tả biểu đồ trên dựa vào câu trả lời ở Task 1 

Bài viết gợi ý.

The chart shows the number of visitors arrivals to Viet Nam from the USA, France, and Australia in 2001 and 2002. From the chart the numder of visitors to Viet Nam from the USA, France and Australia in 2002 is higher than that in 2001. According to thechart, the USA has the biggest number of visitors to Viet Nam with 230,470 visitors in 2001 and 259,967 in 2002. France ranks the second with 99,700 visitors in 2001 and 111,546 in 2002. Australia is slightly fewer visitors than France although the number of Australian visitors to Viet Nam increased from 84,085 in 2001 to 96,924 in 2002.

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Reading Unit 16 Lớp 10

 Speaking Unit 16 Lớp 10

 Listening Unit 16 Lớp 10

 Language Focus Unit 16 Lớp 10

Từ khóa: , ,