Speaking Unit 7 Lớp 12 Trang 77

UNIT 7: ECONOMIC REFORMS

SPEAKING (NÓI)

 

Task 1. Em hãy xem tranh và trả lời các câu hỏi.

Đáp án.

1. Các cặp tranh trên nói với em điều gì?

2. Em thấy sự thay đổi gì ở mồi cặp tranh?

3. Em nghĩ nhân dân đã làm gì để đạt được những sự thay đổi đó?

Task 2.

Nước Fantasia bắt đầu cuộc cải cách toàn diện vào đầu thập niên 1970. Việc cải cách đà mang đến các chuyển biến tích cực trong nhiều lãnh vực cùa kinh tế, đặc biệt trong giáo dục, chăm sóc sức khỏe và nông nghiệp.

Theo nhỏm, các em cho ý kiến những việc nhà nước và nhân dân Fantasia đã làm để cải thiện nền kinh tế của họ trong các lĩnh vực ấy. Dùng các nhóm từ gợi ỷ cho sẵn. Education. Giáo dục

Curriculum and textbooks                 Chương trình học và sách giảo khoa

More schools                                    Xây thêm trường

Teaching and learning methods        Phương pháp dạy học

More equipment and facilities            Nhiều thiết bị và phương tiện hơn

Teacher’s salary                                 Lương của giáo viên

More scholarships to poor or disadvantaged students      Thêm nhiều học bổng cho học sinh nghèo hay kém may mắn

Health Care. Chăm sóc sức khỏe

More hospitals                                  Thêm bệnh viện

More highly qualified doctors            Thêm nhiều bác sĩ có tay n ghề cao

More medical equipment and facilities            Thêm nhiều thiết bị và phương tiện y khoa

Doctors’ and nurses’ salary                Lương của y tá và bác sĩ

Sensitivity of doctors and nurses to their professional responsibilities               Ý thức về trách nhiệm nghề nghiệp cùa bác sĩ và y tá

Health insurance                               Bảo hiểm y tế

Agriculture. Nông nghiệp

Appropriate policies to encourage farmers to work more efficiently

Có chính sách thích hợp để khuyến khích nông dân làm việc hiệu quả hơn

New and advanced farming techniques 

Kỹ thuật trồng trọt mới và tiên tiến

Fertilizers, pesticides, insecticides

Phân bón, thuốc ngừa sâu và thuốc diệt côn trùng

More dykes and damps, irrigation and drainage systems ‘

Xây nhiều đê và đập, hệ thống thủy lợi và tưới tiêu

More advanced farming facilities and equipment

Có thêm nhiều phương tiện và thiết bị nông nghiệp tiên tiến

Task 3.

Em hãy báo cáo trước lớp vể các biện pháp mà chính phủ và nhân dân nước Fantasia đã thực hiện để phát triển các ngành giảo dục, y tế, và nông nghiệp.

 

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Reading Unit 7 Lớp 12 Trang 74

 Listening Unit 7 Lớp 12 Trang 79

 Writing Unit 7 Lớp 12 Trang 80

 Language Focus Unit 7 Lớp 12 Trang 81

 

Từ khóa: , ,