Unit 3: At Home (Ở Nhà)

UNIT 3: AT HOME

Ở NHÀ

 

THAM KHẢO ĐÁP ÁN CÁC PHẦN SAU:

 Getting Started Unit 3 Lớp 8 Trang 22

 Listen and Read Unit 3 Lớp 8 Trang 27

 Speak Unit 3 Lớp 8 Trang 28

 Listen Unit 3 Lớp 8 Trang 30

 Read Unit 3 Lớp 8 Trang 31

 Write Unit 3 Lớp 8 Trang 32

 Language Focus Unit 3 Lớp 8 Trang 34

MUST – HAVE TO – OUGHT TO

1. MUST (phải) : là khiếm trợ động từ (a modal) được dùng diễn tả

a. sự bắt buộc hay sự cần thiết có tính chủ quan – do cảm nghĩ của người nói.

e.g.: He must do this exercise again.

(Anil ấy phải làm bài tập này lại.)

Ann must be home before 9 pm.

(Ann phải có mặt ờ nhà trước 9 giờ tôi.)

b. tính quy tắc hay về luật.

e.g.: We must drive on the right.

(Chúng ta phải lái xe bên phải.)

Pupils must get to school on time.

(Học sinh phải đến trường dũng giờ.)

2. HAVE TO : diễn tả sự bắt buộc hay sự cần thiết có tính khách quan- do yếu tố bên ngoài.

e.g.: Your eyes are weak. You have to wear glasses.

(Mất bạn yếu. Bạn phải mang kính.)

Mother has been in hospital. Mary has to do all the housework. (Mẹ nằm bênh viện. Mary phải làm tất cả việc nhà.)

3. OUGHT TO + V (base form) (nên) : diễn tả lời khuyên,

e.g. : We ought to obey our parents.

(Chúng ta nên vâng lời cha mẹ.)

Children ought to respect elderly people.

(Trẻ con nên kính trọng người già.)

OUGHT TO có thể được thay băng SHOULD,

e.g.: We should obey our parents.. 

B. RELEXIVE PRONOUNS (Đại từ phản thân)

1. Đại từ phản thân gồm có:

                                      Singular (Sô ít)                         Plural (Số nhiều)

Ngôi thứ nhất                      myself                                     ourselves

Ngôi thứ hai                       yourself                                    yourselves

Ngôi thứ ba                   himself/ herself/itself                      themselves

                                           oneself

2. Use (Cách dùng).

Đại từ phán thân diễn tả hành động trở lại với chính người thực hiện. Đại từ phản thân có thể làm:

a. Objects (Túc từ / Tân ngữ).

* Object of a verb (Túc từ của động từ),

e.g.: Be careful ! You’ll cut yourself.

(Hãy cẩn thận. Bạn sẽ bị đứt tay.)

His little son can wash himself.

(Đứa con trai nhỏ của anh ấy có thể tự tẩm.)

* Object of a preposition (Túc từ cùa giới từ).

e.g.: She looks at herself in the mirror. {Chị ấy soi gương.) The rich usually think of themselves.

(Người giàu thường nghĩ đến bán thân họ.)

b. Emphasis (Nhấn mạnh): Trường hợp này đại từ phản thân còn được gọi là “Đại từ làm mạnh nghĩa” (Emphatic pronouns).

Đại từ thường đứng ngay sau từ nó làm mạnh nghĩa.

e.g.: Mr Green himself took the pupils to the museum.

(‘Chính ông Green đã dưa học sinh đến viện báo tùng.)

Ann sent this letter itself. (Ann dã gửi chinh lá thư này.) Nếu đại từ phản thận làm mạnh nghĩa cho chủ từ, nó có thể :

* đứng ngay sau chủ từ.

e.g.: This boy himself watered the plants.

(Chính đứa con trai này dã tưới các cây kiểng.)

Mary herself cleaned the floor.

(Chính Mary đã lau nhà.)

* đứng ở cuối mệnh đề / câu.

e.g.: This boy watered the plants himself.

Mary cleaned the floor herself.

c. “BY + reflexive pronoun”: có nghĩa:

* “tự làm” (without help).

e.g.: Tom always does the homework by himself.

(Tom luôn luôn tự làm bài tập ở nhà.)

Lan made this dress by herself.

(Lan tự may cúi áo đầm này.) 

* “một mình” (alone, on one’s own).

e.g.: Most of the old people in Viet Nam live by themselves.

(Đa số người già ở Việt Nam sống một mình.)

Bill went on holiday last summer by himself.

(Mùa hè qua Bill di nghỉ he một mình.)

C. QUESTIONS WITH “WHY “. (Câu hỏi với “WHY [tại sao]”.)

Câu hỏi với “Why” được dùng để hói về nguyên nhân hay lý do.

Why + do / aux.v + s + Vm + o …? 

e.g.: Why do they cover the electric sockets?

(Tại sao họ đậy các ổ cắm điện?)

Why can’t children play in the kitchen?

(Tại sao trẻ con không được chơi trong bếp?)

Để trả lời cho câu hỏi với “WHY”, chúng ta có thể dùng:

* mệnh dề với “because” (“because” clause).

e.g.: Why do you get up early? – Because I want to do exercise.

(Tại sao bạn thức dậy sớm? – Vì tôi muôn tập thể dục.)

* cụm dộng từ nguyên mau (infinitive phrase), e.g.: Why do you do exercise? – To keep healthy.

(Tại sao bạn tập thể dục? – Đế giữ cho khoẻ mạnh.)

Từ khóa: , , ,