Writing Unit 14 Lớp 12 Trang 158

8 lượt xem

 UNIT 14: INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

WRITING (VIẾT)

 

Task 1. Theo nhóm, em hãy thảo luận câu hỏi: Em muốn làm việc cho tổ chức quốc tế nào: WWF, WHO hay UN ? Giãi thích sự lựa chọn của em.

Các gợi ý.

Có cơ hội sống ở nước ngoài.

Dùng tiếng Anh khi làm việc.

Giúp cải thiện chăm sóc y tế quốc tế.

Đi khắp nơi trên thế giới. 

Được nhận lương cao.

Nghiên cứu về động thực vật quí hiếm.

Giỏi về sinh học.

Nghiên cứu y khoa.

Gặp gỡ những người khác.

Làm từ thiện và tình nguyện.

Làm việc ở các vùng xa, miền núi.

Bảo vệ động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng.

Example:

HS 1: Which international organizations would you like to work for, WWF, WHO or the UN ?

HS 2: I’d like to work for WHO.

HS 3: Why do you choose to work for WHO ?

HS 2: Because I like biology and I’m very good at it. If I work for WHO, I will have chance to do much medical research and help improve international health care. I will meet people from different countries in the world and I will speak English at work.

Task 2. Nếu như em được để nghị làm việc một trong các tổ chức trên, thì em sẽ chọn tô chức nào ? Em hãy viết một đoạn văn khoảng 100 từ cho biết lý do em chọn tổ chức đó.

Có thể bắt đầu bài viết cùa em như sau:

If I were offered a job with one of the international organizations, I would choose UNEP (the United Nations Environment Programme). I work for this programme for a nunmber of reasons.
 
First, I have an opportunity, with my colleagues and companions, to protect and conserve our living environment, which is the most important condition for all beings on this planet. As we all know, our living environment, at present, is being terribly destrafed and damaged. And this has resulted in how many natural disasters which occurred ill many places and look a lot of lives.
 
Therefore if we do not take any measures to stop it, no species of beings – humans, plants and animals – can exist on this world in the future.

 

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Reading Unit 14 Lớp 12 Trang 152

 Speaking Unit 14 Lớp 12 Trang 155

 Listening Unit 14 Lớp 12 Trang 156

 Language Focus Unit 14 Lớp 12 Trang 159

 

Từ khóa: , ,