Writing Unit 6 Lớp 11 Trang 72

UNIT 6: COMPETITIONS

WRITING (VIẾT)

 

Writing a letter of reply.

Task 1. Đọc và tìm thông tin (các yêu cầu chi tiết) về cuộc thi nói tiếng Anh.

–    The number of participants (Số lượng người tham gia)

–    Entry procedure (Thủ tục xuất nhập cảnh)

–    Venue (Địa điểm)

–    Date and time (Ngày và giờ)

–    Phone number and e-mail the center (Số điện thoại và e -mail )

Task 2. Đóng vai Kate Johnson thư ký của kỳ thi hùng biện tiếng Anh, viết thư trả lời Thu Trang dựa vào các yêu cầu chi tiết về cuộc thi nói tiếng Anh.

ĐÁP ÁN GỢI Ý

October 28, 2006

        Dear Thu Trang,

        Thank you for your letter and welcome to our English Speaking Competition. Here are some details about the competition:

        The number of participants is limited – just 25. The competition in held on 25 November 2006, at 106 Tran Hung Dao Street, Hoan Kiem District, Hanoi. It starts at 8.00 p.m. Contestants should be present one hour before the competition for registration.

        For more information please contact me on the phone number (04)9424894, and e-mail englishclub06@yahoo.com.

                                                                Best wishes,

                                                                Kate Johnson

                                                                Secretary.

 

Tham khảo đáp án những phần sau:

 Reading Unit 6 Lớp 11 Trang 66

 Speaking Unit 6 Lớp 11 Trang 69

 Listening Unit 6 Lớp 11 Trang 70

 

 Language Focus Unit 6 Lớp 11 Trang 73

Từ khóa: , ,