Read Unit 1 Lớp 8 Trang 13

 UNIT 1: MY FRIENDS

READING (ĐỌC)

Dịch:

Tôi khá may mắn có nhiều bạn. Trong tất cà các bạn của tôi, Bao, Khái và Song là những người tôi dành hầu hết thời gian của tôi với họ. Tuy nhiên, mỗi người chúng tôi có cá tính khác nhau.

Bảo là người dễ chan hòa nhất. Bạn ấy cũng vô cùng lốt vù rộng lượng. Bạn ấy dành thời gian rãnh làm công tác tự nguyện ở viện mồ côi địa phương, và bạn ấy là học sinh cần mẫn, luôn luôn đạt nhiều điểm tốt.

Không giống như Bảo, Khải và Song rất kín đáo trước đám dông. Cả hai người con trai này thích nhà trường, nhưng họ thích ở ngoài lớp học hơn. Song là ngôi sao bóng đá của trường chúng tôi, và Khải thích sự im lặng thanh tịnh của thư viện địa phương.

Tôi không cởi mở như Bảo, nhưng tôi rất thích kể chuyện đùa. Các bạn tôi thường thích thú tính hài hước của tôi. Tuy nhiên, đôi khi chuyện đùa của tôi làm họ bực mình.

Mặc dù có tính tinh rất khác nhau, bốn người chúng tôi là những người bạn rất thăn.

1. Choose the best answer and write. (Chọn câu trả lời đúng nhất và viết.)

1. Ba talks about three of his friends. (A)

2. Bao’s volunteer work does not affect his school work. (C)

3. Khai and Song don’t talk much in public.(B)

4. Ba’s friends sometimes laugh at his jokes.(C)

2. Now answer the questions. (Bây giờ trả lời câu hỏi.)

a. He feels lucky and happy.

b. Bao is the most sociable.

c. Khai likes reading books in the local library.

d. Ba’s jokes sometimes make his friends annoyed.

e. Bao usually spends his free time at the local orphanage.

f. My friends and I, of course, have different characters.

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Getting Started Unit 1 Lớp 8 Trang 10

 Listen and Read Unit 1 Lớp 8 Trang 10

 Speak Unit 1 Lớp 8 Trang 11

 Listen Unit 1 Lớp 8 Trang 12

 Write Unit 1 Lớp 8 Trang 15

 Language Focus Unit 1 Lớp 8 Trang 16

Từ khóa: , ,